Skip to content Skip to footer
blank26 Aralık 2021
blank2021-58
blank
blank

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Önemli Değişiklikler Getiren 7349 Sayılı Kanunun Etkileri

25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme ile ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı gelir vergisinin ve damga vergisinin dışında bırakılmaktadır. Buna karşın Asgari Geçim İndirimi uygulaması tamamıyla kaldırılmaktadır. Bu düzenlemeler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemeleri için yürürlüğe girecektir.

1) Tüm Ücretlerin Asgari Ücrete kadar Olan Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Edilmektedir

Kanunla GVK’nun ücretlerde istisnaların düzenlendiği 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 18’inci bent ile; tüm ücret gelirleri yönünden geçerli olmak üzere, asgari ücretin gelir vergisi matrahına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmektedir. Şöyle ki;

a) Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna olacaktır.

b) İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

c) Ödenecek gelir vergisi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

d) İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

e) Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Hatırlanacağı üzere, 17 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı brüt, günlük 166,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda aylık asgari ücret; brüt 5.004,00 TL ve net 4.253,40 TL olmaktadır.

Buna göre, asgari ücret kadar ya da üzerinde olması bir önem taşımaksızın tüm ücretlerin brüt 5.004,00 TL ve net 4.253,40 TL’ye kadar olan kısımları gelir vergisinden istisna olacaktır. Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, bu şekilde ücretler üzerinden vazgeçilen gelir vergisi tutarı 8.608,16 TL’dir. Ancak öte yandan AGİ’nin tamamıyla kaldırılmış olması nedeniyle Hazinenin üzerinden kalkan gelir vergisi yükü ise (bekar bir çalışan için) yıllık 4.503,60 TL’dir. Böylelikle Hazinenin her bir çalışan için tahsilinden vazgeçtiği gelir vergisinin net tutarı 4.104,56 TL olmaktadır.

2) Tüm Ücretlerin Asgari Ücrete kadar Olan Kısmı Damga Vergisinden İstisna Edilmektedir

Kanunla Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasına eklenen ibare ile; tüm ücretler için geçerli olmak üzere aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım damga vergisinden istisna edilmiştir.

Böylelikle tüm ücretlerde aylık 37,98 TL (yıllık 455,76 TL) tutarında damga vergisi istisna edilmektedir.

3) Tüm Ücretliler İçin Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmaktadır

Kanunla GVK’nun ücretlerde istisnaların düzenlendiği 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 18’inci bent ile; tüm ücret gelirleri yönünden geçerli olmak üzere, asgari ücretin gelir vergisi matrahına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmesine paralel olarak, Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasını düzenleyen GVK’nun 32’inci maddesi tüm ücretliler yönünden geçerli olmak üzere tarihinden itibaren 1 Aralık 2022 yürürlükten kaldırılmıştır.

4) Düzenleme Öncesi ve Sonrası Ücretler

Bu bölümde asgari ücretin düzenleme öncesi ve sonrası net, brüt ile işverene maliyeti yıllık bazda karşılaştırmalı bir tablo şeklinde aşağıda gösterilmiştir.

Ücret Unsurları

Değişiklik Sonrası

Değişiklik Öncesi

Fark

Ay içinde çalıştığı gün sayısı

365,00

365,00

0,00

Çalıştığı günlere isabet eden BRÜT ÜCRETİ

60.048,00

60.048,00

0,00

Zorunlu Bireysel Emeklilik Primi (BES) (-)

0,00

0,00

0,00

Sosyal güvenlik primi İŞÇİ payı (-)

8.406,72

8.406,72

0,00

İşsizlik sigortası İŞÇİ payı (-)

600,48

600,48

0,00

Damga vergisi (-)

0,00

455,76

-455,76

Gelir vergisi (-)

0,00

8.608,16

-8.608,16

Asgari Geçim İndirimi (+)

0,00

4.503,60

4.503,60

ÖDENECEK NET ÜCRET

51.040,80

46.480,48

4.560,32

İşsizlik sigortası İŞVEREN payı

1.200,96

1.200,96

0,00

Sosyal güvenlik primi İŞVEREN payı

9.307,44

9.307,44

0,00

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

70.556,40

70.556,40

0,00

 

Tablonun bize gösterdiği şekilde; 7359 sayılı Kanunla değişikliğin etkileri şu şekilde olmaktadır: Düzenleme öncesi ve sonrası ücretler 2022 yılı ücret parametrelerine göre hesaplandığında; 5004 TL brüt asgari ücretin yıllık net ücret tutarı 46.480,48 TL olacak iken 51.040,80 TL yükselmektedir. Buna karşın işveren maliyetinde bir değişiklik olmamaktadır (70.556,40 TL)

Asgari ücretten daha yüksek ücretlerde vergi avantajlarından ücretlinin mi yoksa işverenin mi yararlanacağı hususu tamamıyla benimsenen ücret rejimine bağlı bulunmaktadır. Bu anlamda iş akdinin net ya da brüt ücret esasına göre yapılmış olup olmadığı en önemli unsuru oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.NARCON.com.tr

26-12-2021

blank