Skip to content Skip to footer
blank10 Kasım 2022
blank2022-42
blank
blank

7420 Sayılı Kanun’la Yapılan Vergi ve Vergi Dışı Düzenlemeler

9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK), Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) bazı değişikliklerle beraber vergilemeye ilişkin diğer bazı düzenlemeler yanında vergileme dışı bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bunlardan vergilemeye ilişkin olanların tamamı ile vergi dışı düzenlemelerden abonelerimizin genelini ilgilendirebileceği düşündüklerimiz aşağıda özetlenmiştir.

1) Gelir Vergisi Kanunu’nda Gerçekleştirilen Değişiklikler

1.1. Çalışanlara nakden verilecek yemek bedeli de gelir vergisinden istisna olacaktır

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 23. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır. Ayrıca işverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günler için yemek kartı ve benzeri şekilde sağlanan yemek yardımlarının 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere günlük 51 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna bulunmaktaydı. Buna karşın nakden yapılan yemek yardımlarının tutarı ne olur ise ücret olarak vergilendirilmekteydi. Diğer bir ifadeyle çalışanlara nakden verilen yemek yardımlarında gelir vergisi istisnası söz konusu değildi.

Bu Kanunla maddenin parantez içi hükmünde yapılan değişiklik ile “İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı istisna kapsamındadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yemek bedeli ödemesinin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı kaldırılmak suretiyle 1 Kasım 2022’den itibaren günlük 51 TL’yi aşmayan yemek bedellerinin çalışana nakden ödenmesi (çalışanın banka hesabına yatırılması vb.) durumunda da gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecektir.

1.2. Çalışanlara, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için işverenlerce yapılan yardımlarda geçici süreyle gelir vergisi istisnası getirilmiştir

Bu Kanun’un geçici 1’nci maddesiyle; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler gelir vergisinden ve sosyal güvenlik priminden istisna edilmektedir. Bu istisna 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan ödemeler için geçerli olacaktır.

1.3. Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde çalışanların ücretleri gelir vergisi istisnası uygulanacaktır

GVK’nun 23’üncü maddesinde gelir vergisinden istisna olan ücretlere yer verilmektedir. Bu Kanunla GVK’nun 23’üncü maddesine eklenen (19) numaralı bent ile; 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

Bu ücretlere ilişkin kâğıtlar da Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” bölümünün 34’üncü sırasındaki istisna hükmü nedeniyle damga vergisinden istisna bulunmaktadır.

1.4. Bireysel katılım yatırımcı indirim uygulamasında yapılan değişiklikler

GVK’nun geçici 82’inci maddesinde bireysel katılım yatırımcı (“melek yatırımcı”) indirim uygulaması düzenlenmiştir. Madde uyarınca; 31.12.2017 tarihine kadar, bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisse bedelinin %75’ini (Ar-Ge ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100’ünü) 1 Milyon TL’yi aşmamak üzere (ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısım izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak indirilebilecektir) yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından, hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilmektedirler.

Öte yandan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmış bulunmaktaydı.

Bu Kanunla maddede iki önemli düzenleme yapılmıştır.

 1. 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan bu uygulamanın süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır.
 2. İndirimin üst sınırını oluşturan 1.000.000 TL, 2.500.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1.5. Evlerde kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin gelir vergisi muafiyetinin kapsamı genişletilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (9) numaralı bendinde Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları, kurulu gücü azami 25 kW’a kadar (25 kW dâhil) olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamında bulunmaktadırlar.

Bu Kanun ile “25 kW’a kadar (25 kW dâhil)” ibaresi “50 kW’a kadar (50 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmek suretiyle muafiyetin kapsamı genişletilmiştir.

Bu değişiklik, Kanun’un yayım (09.11.2022) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Gerçekleştirilen Değişiklikler

2.1. Sermaye azaltımına vergileme getirilmektedir

Bu Kanunun 22’inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) “Sermaye azaltımında vergileme” başlıklı 32/B maddesi eklenmiştir. Bu düzenlemeyle, azaltılan sermayenin daha önce nakden karşılanmayan kısmına isabet eden kısımlar kurumlar vergisine ve/veya vergi kesintisine tabi tutulması öngörülmektedir.

Yasal düzenlemenin lafsı biraz karmaşıktır. Bu nedenle düzenlemenin getirdikleri aşağıda mümkün olduğunca sadeleştirilerek özetlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkisi verilmiş olduğundan, Bakanlığın yayınlayacağı bir tebliğ ile bu düzenlemenin uygulamasına yön vereceği beklenmektedir.

Düzenleme bir sermaye azaltımı yapıldığında, bu azaltımın bünyesinde vergiye tabi olan ve olmayan unsurların saptanmasına odaklanmaktadır. Bunun için de şu soruların cevaplarına karşılık bulmaya çalışmaktadır:

 1. Sermaye azaltımı tutarını oluşturan nakitlerin ve öz sermaye kalemlerinin ne kadar olduğu?
 2. Daha önce sermayeye eklenmiş olan öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçip geçmediği?
 3. Öz sermaye kalemleri içinde kurumlar vergisine ve/veya vergi kesintisine tabi kalemlerin olup olmadığı?

2.1.1. Beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapılması halinde vergileme

Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye ekledikleri tarihten itibaren beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla aşağıdaki unsurlarından yapıldığı kabul edilecektir.

 1. a) Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemleri (örneğin enflasyon düzeltme farkları, özel fonlar vb.),
 2. b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemleri (geçmiş yıllar karları vb.),
 3. c) Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi

2.1.2. Sermayeye eklenen öz sermaye kalemleri 5 yıl geçtikten sonra sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda vergileme

Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit olunacaktır.

Söz konusu oranın tespitinde; azaltımın önceki bölümdeki (a), (b) ve (c) paragraflarında yer alan sermaye unsurların toplam sermaye içindeki payları dikkate alınacaktır.

2.1.3. İşletmeden çekilmede öncelik sırasının saptanması

Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilecektir.

2.1.4. Vergileme sırası ve şekli

Yukarıdaki, (a) paragrafı kapsamında olanlar kurumlar vergisine ve vergi kesintisine, (b) paragrafı kapsamında olanlar sadece vergi kesintisine tabi tutulacaktır. (c) paragrafı kapsamında olanlarda ise herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacaktır.

Kurumlar vergisine ve vergi kesintisine tabi sermaye unsurlarında, kesinti matrahı hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır. Bu tutar üzerinden KVK’nın 15 ve 30. maddeleri ile GVK’nın 94. maddesi kapsamında kesinti yapılacaktır.

2.1.5. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltımında vergileme

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları yukarıdaki bölümlerdeki açıklamalara göre tespit edilecek ancak bu tutarlar üzerinden “vergi kesintisi” yapılmayacaktır. Vergilendirme sadece kurumlar vergisi ile sınırlı kalacaktır.

2.1.6. Yürürlük

Bu düzenlemeler, 9.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2.1.7. Örnekleme

Şirket 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda, ödenmiş 10 Milyon TL sermayesini 4 Milyon TL azaltarak 6 Milyon TL’ye düşürmeye karar vermiştir. Düzenlemeye göre, vergilenecek ve vergilenmeyecek sermaye unsurlarının aşağıdaki gibi saptanacağını düşünmekteyiz.

Şirketin 10 Milyon TL’lik kaynakları tablosu aşağıdaki gibidir.

Sermayenin Kaynağı Sermayeye Eklenme Tarihi Tutarı (TL) 5 Tam Yıllık Sürenin Tamamlanma Durumu Sermaye Azaltımında Vergileme Durumu
Nakdi kuruluş sermayesi 1.6.2000 50.000 Tamamlandı Vergisiz
Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi 15.7.2005 450.000 Tamamlandı -%10 Vergi Kesintisi
Enflasyon düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi 20.08.2010 6.500.000 Tamamlandı -%23 Kurumlar Vergisi

-%10 Vergi Kesintisi

Nakit sermaye artırımı 30.12.2019 1.000.000 TamamlanMAdı Vergisiz
Taşınmaz satış kazançlarının sermayeye eklenmesi 18.7.2021 2.000.000 TamamlanMAdı -%23 Kurumlar Vergisi

-%10 Vergi Kesintisi

TOPLAM   10.000.000    

 

Yukarıdaki düzenlemelere göre;

 1. Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemlerinden, sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği kabul edilecektir. Sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanlar şunlardır.
Sermayenin Kaynağı Sermayeye Eklenme Tarihi Tutarı (TL) 5 Tam Yıllık Sürenin Tamamlanma Durumu Sermaye Azaltımında Vergileme Durumu
Nakit sermaye artırımı 30.12.2019 1.000.000 TamamlanMAdı Vergisiz
Taşınmaz satış kazançlarının sermayeye eklenmesi 18.7.2021 2.000.000 TamamlanMAdı -%23 Kurumlar Vergisi

-%10 Vergi Kesintisi

TOPLAM   3.000.000    

 

 1. Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye ekledikleri tarihten itibaren beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla en yüksek vergili kaynaklardan en düşük vergili kaynaklara doğru yapıldığı kabul edilecektir.

Bu durumda sermaye azaltımının kaynakları aşağıdaki sıralamaya tabi olacaktır.

 

Sermayenin Kaynağı Sermayeye Eklenme Tarihi Tutarı (TL) 5 Tam Yıllık Sürenin Tamamlanma Durumu Sermaye Azaltımında Vergileme Durumu
Taşınmaz satış kazançlarının sermayeye eklenmesi 18.7.2021 2.000.000 TamamlanMAdı -%23 Kurumlar Vergisi

-%10 Vergi Kesintisi

Nakit sermaye artırımı 30.12.2019 1.000.000 TamamlanMAdı Vergisiz
TOPLAM   3.000.000    

 

 1. Dolayısıyla, Taşınmaz satış kazançlarına isabet eden 2.000.000 TL üzerinden %23 Kurumlar Vergisi (460.000 TL) ve kalan (2.000.000 TL- 460.000 TL =) 1.540.000 TL %10 Vergi Kesintisi (154.000 TL) ödenecektir.
 2. Nakit sermaye artırımından gelen 1.000.000 TL ise vergilenmeyecektir.
 3. Şirket 4 Milyon TL sermaye azaltımı yapmasına karşın yukarıda yer aldığı üzere beş tam yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımına konu edilen kaynaklar toplamı 3 Milyon TL’dir. Bu durumda geri kalan 1 Milyon TL’nin sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçen kaynaklardan azaltıldığı kabul edilecektir.

Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit olunacaktır.

Beş tam yılı tamamlamış sermaye kaynakları ve toplam sermayeye oranları şöyledir.

Sermayenin Kaynağı Sermayeye Eklenme Tarihi Tutarı (TL) 5 Tam Yıllık Sürenin Tamamlanma Durumu Sermaye Azaltımında Vergileme Durumu Toplam Sermayeye Oranı (*)
Nakdi kuruluş sermayesi 1.6.2000 50.000 Tamamlandı Vergisiz 0,71%
Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi 15.7.2005 450.000 Tamamlandı -%10 Vergi Kesintisi 6,43%
Enflasyon düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi 20.08.2010 6.500.000 Tamamlandı -%23 Kurumlar Vergisi

-%10 Vergi Kesintisi

92,86%
Toplam   7.000.000     100,00%

 

(*) Kanun lafsında her ne kadar “Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit olunur.” denmekle birlikte, buradaki “toplam sermayeye oranlanması” ibaresini 5 tam yıl tamamlanmadan sermaye azaltımına konu kaynakları (3 Milyon TL) düşüldükten sonraki sermaye (10-3 Milyon TL=) 7 milyon TL olarak anlamak gerektiğini düşünüyoruz. Aksi kabuller hatalı sonuçlara yol açacaktır.

Bu durumda azaltılan 1 Milyon TL’nin kaynakları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sermayenin Kaynağı Azaltılan Sermaye Toplam Sermayeye Oranı Tutarı (TL) Sermaye Azaltımında Vergileme Durumu
Nakdi kuruluş sermayesi 1.000.000 0,71%            7.142,86 Vergisiz
Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi 1.000.000 6,43%          64.285,71 -%10 Vergi Kesintisi
Enflasyon düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi 1.000.000 92,86%        928.571,43 -%23 Kurumlar Vergisi

-%10 Vergi Kesintisi

Toplam 1.000.000 100,00% 1.000.000,00  

 

Buna göre, 1 Milyon TL’nin 928.571,43 TL üzerinden %23 Kurumlar Vergisi ve %10 Vergi Kesintisi, 64.285,71 TL üzerinden sadece %10 Vergi Kesintisi ödenecektir. 7.142,86 TL ise vergilenmeyecektir.

2.2. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmaktadır

KVK’nun geçici 14’üncü maddesine göre, 2022 yılı sonuna kadar yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu Kanun ile KVK’nun geçici 14’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken tarih 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmaktadır.

Bu düzenleme 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3) Vergilemeye İlişkin Diğer Düzenlemeler

3.1. 2.000 Türk lirası ve altındaki küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak” kabul ederek gider yazma ve kayıtlarından çıkarma imkanı getirilmektedir

Kanunun geçici 2’nci maddesiyle, borçlusu gerçek kişi olan ve İcra ve İflas Kanunu veya Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında icra takibi başlatılmış olan küçük alacakların tasfiyesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Küçük alacak, borçlusu gerçek kişi olan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan ve her bir takip dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil 2.000 Türk lirası ve altındaki alacaklardır. Bu tutarın üzerinde takip başlatılmış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla takip bakiyesi bu tutar ve altına inmiş icra takipleri de küçük alacak kapsamında olacaktır.

Düzenlemeyle küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “değersiz alacak” kabul ederek kayıtlarından çıkarma dolayısıyla kazançlarından indirme olanağı sağlanmaktadır.

Bu şekilde kayıtlardan çıkarılan alacaklara ilişkin daha önce hesaplanarak beyan edilen katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu hükümlerine istinaden söz konusu vergilerden indirim konusu yapılabilecektir.

Yukarıdaki düzenlemenin yürürlük tarihi: 9/11/2022

3.2. Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden düzenlenmektedir

Bilindiği üzere, 7183 sayılı Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınmaktadır.

Kanun ile 7183 sayılı Kanunun “Turizm payı” nın düzenlendiği 6’ncı maddesinde yapılan değişiklik; turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden düzenlenmektedir.

Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yapılan değişiklik ile daha önce binde 7,5 ve on binde 7,5 olan pay oranları binde 5 ve on binde 5’e düşürülmektedir.

 1. a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde beş,
 2. b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde beş,
 3. c) Deniz turizmi tesislerinden binde beş,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde beş,

 1. d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde beş

Yukarıdaki düzenlemenin yürürlük tarihi: 1/1/2024

Ayrıca 7183 sayılı Kanuna eklenen geçici 2’nci madde ile turizm işletme belgeli deniz turizmi araçlarından turizm payı alınmasına 31.12.2022’de son verilmektedir.

4) Varlık Yönetim Şirketlerince Takip Edilen Küçük Alacakların Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinden Karşılanarak Ödenmesi

Bu Kanunun geçici 3’üncü maddesi ile varlık yönetim şirketlerince takip edilen ve anaparası 2.500 Türk lirası ve altında bulunan alacakların, anaparasının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanarak ödenmek suretiyle kalan kısmının, vekâlet ücreti, faiz ve benzeri ek yükümlülüklerin takibinden vazgeçilmesi sağlanmaktadır.

5) COVID-19 Cezalarının Silinmesi

593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve 9.11.2022 tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmeyecektir, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 9.11.2022 tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmeyecektir, tahsil edilmiş olan idari para cezaları ise iade edilmeyecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

10.11.2022