Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
blank
Dövizlerin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır
Hatırlanacağı üzere, 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/05 sayılı "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az…
blank
İhracat Bedellerinin Bankaya Satış Zorunluluğuna İlişkin Oran 10 Puan Düşürülmüştür
İhracat Genelgesinin yürürlükten kaldırılan Ek 1’inci maddesi uyarınca; İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin %40'ının, İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılması zorunlu bulunmaktaydı. İhracat Genelgesi’ne 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli…
blank
Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13-14-15-16-17’inci olmak üzere toplam 5 maddesi 6102 Sayılı Türk Ticaret…
blank
Kamu Alacaklarının Gecikme Faizi/Zammı ve Tecil Faizi Oranlarında Yapılan Değişiklikler
Enflasyon ve mevduat/kredi faiz oranlarında son dönemde yaşanan artışlara paralel olarak; 21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 6183 sayılı Kanun Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanmakta olan…
blank
Elektronik (e-) Defter Uygulamasına İlişkin Değişiklikler
21 Mayıs 2024 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış olan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) ile e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter…
blank
2024 Yılı İlk Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır
15 Mayıs 2024 tarihli ve 168 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve…
blank
Bazı Mevduat Faizi ve Fon Gelirlerindeki Vergi Kesintisi (Stopaj) Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 1.5.2024 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış olan 193 Sayılı Gelir Vergisi…
blank
2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağı Hakkında VUK Tebliği Yayımlanmıştır
30.04.2024 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış olan 560 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğ ile; 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması yönünde açıklama yapılmıştır. Konuya ilişkin…
blank
Kurumlar Vergisi Beyanname Verme/Ödeme İle Ba/Bs Bildirimi ve e-Defterlerin Oluşturulma/İmzalanma/Berat Süreleri Uzatılmıştır
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 26.04.2024 günü yayımlanmış olan 167 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki süreler uzatılmıştır. Sirkülerin tam metnine sirkülerimizin sonunda yer verilmiştir. 1) Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin…
blank
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Kullanılan Eşik Değerlerde ve Kapsamında Değişiklik Yapılmıştır
Hasılat, aktif büyüklüğü ve/veya çalışan sayısı ölçütlerine bağlı olarak 2024 yılında bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin en geç 31.12.2024 tarihine kadar genel kurul kararıyla denetçilerini belirlemiş olmaları gerekmektedir. 6102 sayılı TTK’nin…
blank
Senetli ve Vadeli Çeklerin Reeskontunda Kullanılacak Oran 1 Nisan Tarihinden İtibaren Yükseltilmiştir
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 23 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında Tebliğ ile; vadesine en fazla 3 ay kalan senetler…
blank
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname, Ba-Bs Bildirim ve e-Defter Berat Süreleri Uzatılmıştır
28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1) 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme…
blank
Menkul Satışlarında Dövizle Sözleşme Yapma ve Ödeme Yasağına İlişkin Bazı İstisnalar Getirilmiştir
Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) ile Hazine ve Maliye…
blank
TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirim Yükümlülüğü İçin Hatırlatma
Hatırlanacağı üzere, büromuzun “Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmıştır ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsamı Değiştirilmiştir” başlıklı 2023/28 No’lu Sirkülerinde duyurulduğu üzere, çok özetle; aşağıdaki koşullardan herhangi birisini taşıyan firmalar…
blank
KDV Genel Uygulama Tebliğinde 50 No’lu Tebliğle Yapılan Önemli Değişiklikler
10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 50 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde (KDVGUT) değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 1) Sorumlu…
blank
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçişe İlişkin Takvim Açıklanmıştır
30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 557 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) geçiş…
blank
2024 Yılından İtibaren Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmesi Zorunluluğu Kaldırılan Belgeler
GİB 10 Ocak 2024 tarihli duyurusunda, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, GİB tarafından ilgili kurumlardan temin…
blank
1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. 5 Ocak 2024 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde…
blank
2024 Yılı Fatura Düzenleme Zorunluluğu, Küçük Demirbaş ve Alacak Hadleri İle Cezalar
Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2023 yılı usul hadleri 556 sıra nolu VUK…
blank
VUK Enflasyon Düzeltmesi Tebliği Yayınlanmıştır
2023 yılının ikinci yarısından itibaren gündemimizde çok ağırlıklı bir şekilde yer almaya başlayan Enflasyon Düzeltmesine ilişkin idari açıklamaları içeren 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 30 Aralık 2023 tarihli…