Skip to content Skip to footer
blank4 Ocak 2024
blank2024-5
blank
blank

2024 Yılı Fatura Düzenleme Zorunluluğu, Küçük Demirbaş ve Alacak Hadleri İle Cezalar

Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer almakta olup, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan fatura düzenleme sınırı, amortisman sınırı, cezalar ve diğer 2023 yılı usul hadleri 556 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir.

  1. Fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had,
  2. Doğrudan gider yazılabilecek (“Küçük”) sabit kıymet haddi,
  3. Şüpheli alacak sayılmada küçük alacak haddi
  4. Usulsüzlük cezaları ve diğer bazı hadler

1) Fatura Düzenleme ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Hadleri

Vergi Usul Kanunu’nun 232.maddesi uyarınca bedeli belirli bir tutarı aşan mal ve hizmet satışları için FATURA düzenlenmesi zorunludur. Fatura düzenlenmesi gereken bu satışlar için perakende satış vesikası düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Fatura düzenlenmesi mecburi işlemlere ilişkin geçerli hadler şöyledir.

Açıklamalar Hadler
İşlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından) 20.700 TL
Diğerleri 6.900 TL

Buna göre, 2024 yılında 6.900 TL’yi aşan satışlar için (toptan, perakende, nihai tüketiciye vb. satış ayrımı yapılmaksızın) fatura düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca bu haddin altında kalsa dahi alıcının istemesi halinde satış için perakende satış vesikası yerine fatura düzenlenmesi zorunludur.

Öte yandan 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) ile  işlenmiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin ve paladyum) ve kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci) ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından VUK’nun 232.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, ilgili yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür. Bu durumda işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından fatura düzenleme haddi 2024 yılı için 20.700 TL olarak uygulanacaktır.

 

2) Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Hadleri

VUK’nun 323.maddesi uyarınca, amortismana tabi tutulmaksızın tamamı doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi 2024 yılında 6.900 TL’dir. Anılan düzenlemeye göre KDV hariç bedeli belirli bir tutarın altında kalan iktisadi kıymet alımlarının amortisman yoluyla itfa edilmek yerine doğrudan dönem gideri olarak kayıtlara alınması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Gelir Vergisi Kanununun gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek giderlerinin belirlenmiş olduğu 40’ıncı maddesinin 7. bendinde yapılan değişiklik ile; İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilme olanağı getirilmiştir. Buna göre doğrudan gider yazma haddinin (2024 yılında 6.900 TL) üzerinde olsa dahi ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar amortismana tabi tutulmadan gider yazılabilecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Her biri ayrı ayrı 6.900 TL’nin altında kalsa dahi, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden kıymetler haddin hesabında topluca dikkate alınacak ve bütünü 6.900 TL’yi aşıyor ise amortisman yoluyla itfa edilecektir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetlere aşağıdaki örnekler verilebilir:

· Sinema işletmesindeki koltuklar,
· Okul işletmesi için alınan sıra ve tabureler,
· Meşrubat sanayinde kullanılan boş şişe ve kasalar,
· Otel işletmesi için alınan tabak, bardak, havlu vb.,
· Belirli bir fonksiyon etrafında toplanan bina kamera sistemi,
· Ve benzeri

 

Örneğin, bir otel işletmesi 2024 yılında, 200 adet porselenden yapılmış servis takımının her birini 300,-TL bedelle satın almış olsa dahi, servis takımları iktisadi bakımdan bütünlük arz etmekte olduğundan ve toplam bedeli (60.000 TL) 6.900 TL’lik haddi aştığından, bütünün amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekecektir.

3) Şüpheli Alacak Sayılmada Küçük Alacak Haddi

Bilindiği üzere VUK’nun 323.maddesi uyarınca; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

  1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
  2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ve 3.000 Türk lirasını aşmayan küçük alacaklar;

şüpheli alacak sayılmaktadır ve bunlar için şüpheli alacaklar karşılığı ayrılmak suretiyle, kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmektedirler.

Bu Tebliğ ile 2024 yılı için küçük alacak sınırı 14.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ve 14.000 Türk lirasını aşmayan küçük alacaklar için şüpheli alacaklar karşılığı ayrılmak suretiyle, kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceklerdir.

3) Usulsüzlük Cezaları ve Diğer Bazı Hadler

VUK’nun usule ilişkin hükümlerine (belge, defter, kayıt vb.) uyulmaması halinde kesilecek cezalar ile bilanço esasında defter tutmaya, teminat, ilan ve benzeri hadlere sözü geçen  Tebliğden ulaşılabilir.

Bazı çok önemli ceza nevileri ve 2024 yılı ceza tutarları ise şöyledir;

Cezayı Gerektiren Fiiller ve Ceza Tutarları
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227, 231 ve 234 üncü 227’nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 3.400 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK m. 353/1)
VUK’a göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 40.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.  (VUK m. 353/6)
VUK’nun mükerrer 227’nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına; 230.000 Türk lirasından az ve 2.300.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK m. 353/11)
Bu Kanunun 86,148,149,150, mükerrer 242, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil); Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 11.800 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK mük. m. 355/1-1)

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

4.1.2024