Skip to content Skip to footer
blank27 Ekim 2022
blank2022-40
blank
blank

Demir-Çelikte Tevkifat, Kur Farklarının İadesi, İndirimli Oran İadesi ve Kefalet Senetlerine İlişkin Açıklamalar İçeren KDV Genel Uygulama Değişiklik Tebliği Yayımlandı

25 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler içeren 43 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde aşağıdaki başlıklarda değişiklikler/açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

1) Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Kısmi Tevkifat Oranı Artırılmıştır

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yapılan ve 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan değişiklikler ile;

a) Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanan tevkifatın oranı 4/10’dan 5/10’a çıkarılmıştır.

b) Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A. Ş’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

Bilindiği üzere Borsa İstanbul A. Ş’de işlem gören şirketler “Belirlenmiş Alıcılar” statüsünde olup, kural olarak bunların hizmet ifaları ve mal teslimleri KDV tevkifatının kapsamı dışındadır. Bu değişiklik ile “Belirlenmiş Alıcılar” statüsündekilerin KDV tevkifatının kapsamı dışında olması ilkesine istisna getirilmiş olmaktadır.

2) Kanuni Süresinden Sonra Verilen 2 No’lu KDV Beyannamesiyle Beyan Edilen KDV Tevkifatı Ödendiği Ayın1 No’lu KDV Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilecektir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “I/C. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU” başlıklı bölümünün “İndirim” başlıklı 2.1.1.2. bölümünde yapılan açıklamalar ve örnekler uyarınca, 25 Ekim 2022 tarihinden itibaren;

a) Kanuni süresinde verilen 2 No’lu KDV beyannamesiyle beyan edilen KDV tevkifatı öteden beri olduğu gibi beyan edildiği aya ilişkin 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

b) Bun karşın kanuni süresinden sonra verilen 2 No’lu KDV beyannamesiyle beyan edilen KDV tevkifatı verginin ödendiği aya ilişkin 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu değişikliğe ilişkin olarak Tebliğde verilen örnek aynen aşağıdaki gibidir.

Örnek: Satıcı (B), alıcı (A)’ya 12 Mayıs’ta 1.000 TL karşılığında bakır tel teslim etmiş, genel oranda KDV’ye tabi bu teslimle ilgili olarak 13 Mayıs’ta düzenlediği faturada hesaplanan KDV, tevkif edilecek KDV ve tahsil edilecek KDV tutarlarını, Tebliğin (I/C-2.1.3.4.2.) bölümündeki açıklamalara uygun olarak, sırayla 180 TL, 126 TL ve 54 TL olarak göstermiştir.

(A), bu alışla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini 24 Haziran’a kadar vermek zorundadır. Bu ödevini yerine getirmişse, söz konusu beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edeceği 126 lirayı, 24 Haziran’a kadar vermesi gereken Mayıs dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. 2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

3) İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Alıcı Lehine Oluşan Kur Farklarının İade İşleminde Nasıl Dikkate Alınacağı Yönünde Düzenleme Yapılmıştır

Tebliğin (IV/A-1.6.) bölümünde yapılan değişiklikler ile;

a) Alıcı aleyhine ortaya çıkan (iade tutarını artırıcı) kur farklarına ilişkin olarak öteden beri Tebliğde var olan düzenleme aynen korunmaktadır. Buna göre; İade talebinde bulunan Alıcı mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilecektir.

b) Tebliğe yeni ilave edilen Alıcı lehine ortaya çıkan (iade tutarını azaltıcı) kur farklarına ilişkin düzenlemeye göre ise; Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına (136 hesaptan 191 hesaba) alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu değişiklikler Tebliğ’in yayım tarihinde (25 Ekim 2022) yürürlüğe girmiştir.

4) Gıda Maddelerinin Teslimlerinden Doğan Nakit KDV İadelerinde Yılı İçerisinde 6 Aylık İade İmkânı Getirilmiştir

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde yapılan değişiklik ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların (gıda maddelerinin) takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması imkânı getirilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeyle ilgili olarak Tebliğ’in 4. maddesiyle, Tebliğin “III/B-3. İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması” başlıklı bölümünün “2.5. Yıl içinde nakden iade işlemi” alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

Bu düzenlemeler, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5) Teminat Karşılığı İade İşlemlerinde Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin Kullanımı İmkanına İşlerlik Getirilmiştir

Tebliğin “Teminat karşılığı iade” bölümlerinde yer alan “teminat mektubu” ibareleri “teminat mektubu veya sigorta şirketi kefalet senedi” olarak değiştirilmek suretiyle; banka teminat mektubu ile yapılabilen iade işlemleri 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren sigorta şirketlerince düzenlenecek süresiz ve şartsız kefalet senetleriyle de gerçekleştirilebilecektir.

Sigorta şirketi kefalet senedi örneğine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

27.10.2022