Skip to content Skip to footer
blank24 Mayıs 2024
blank2024-20
blank
blank

Kamu Alacaklarının Gecikme Faizi/Zammı ve Tecil Faizi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

Enflasyon ve mevduat/kredi faiz oranlarında son dönemde yaşanan artışlara paralel olarak; 21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 6183 sayılı Kanun Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanmakta olan Gecikme Faizi/Zammı ve Tecil Faizi oranlarında artışlar yapılmıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

1) Gecikme Zammı Oranı %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiştir

21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (6183 sK) 51’inci maddesinde yer alan ve 14.11.2023 tarihinden bu yana aylık %3,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, aylık % 4,5 (yıllık %54) olarak yeniden belirlenmiştir.

6183 sK’nun 51. maddesi uyarınca, kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanmakta olup, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak (ay kesri 30’a bölünmek suretiyle) hesaplanmaktadır. Ayrıca, anılan maddede, Cumhurbaşkanı’na gecikme zammı oranını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı %10’una kadar indirebilme, 2 katına kadar artırabilme, aylar itibariyle farklı olarak belirleyebilme hususlarında yetki verilmiştir.

Karar 21.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren vadesi geldiği halde ödenmeyen (başta vergiler olmak üzere) amme alacaklarına aylık %4,5 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır. Vadesi 21.05.2024 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacakları için ise bu tarihe kadar eski oranlarda, bu tarihten itibaren yeni belirlenen aylık %4,5 oranında gecikme zammı hesaplanacaktır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir.

2) Gecikme Faizi Oranı da %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiş Olmaktadır

Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 21.05.2024 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı da aylık %4,5 olmuştur.

Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamaktadır.

3) Pişmanlık Zammı Oranı da %3,5’ten %4,5’e Yükseltilmiş Olmaktadır

Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, pişmanlık zammı gecikme zammı oranında uygulandığından, 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 21.05.2024 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı da %4,5 olmuştur.

Pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılmaktadır.

4) Kamu Alacaklarının Tecil Faizi Oranı %3’den %4’e Yükseltilmiştir

21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) ile 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin Bakanlığa verdiği yetki kapsamında, yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.05.2024 tarihinden itibaren yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yayımı (21.05.2024)  tarihinden  önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

5) Konuya İlişkin SGK Genel Yazısı

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 21 Mayıs 2024 tarihli Genel Yazısında da gecikme zammı/faizi ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklerin SGK alacaklarında uygulama şekline ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

1- 21.05.2024 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık %48 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte, 21.05.2024 tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde eski oran (%36) üzerinden tecil faizi alınacaktır.

2- Damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları ile ilgili gecikme zammı oranı 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

24.5.2024