Skip to content Skip to footer
blank24 Mart 2023
blank2023-11
blank
blank

7440 Sayılı Kanunun Kamu Alacaklarının Tahsilinde Yeniden Yapılandırma Düzenlemelerinin Kısa Özeti

12.08.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7440 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN,  kamu alacaklarına yönelik bir “Af Kanunu” niteliğinde olup, birçok farklı yapılandırma ve yapılandırma dışı düzenlemelerin de yer aldığı toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Son derece kapsamlı bir metindir. Okunması ve anlaşılması da bir o kadar zordur. Bunu bir miktar kolaylaştırmak için bundan önceki 2023-09  ve 2023-10 No’lu sirkülerimizde Matrah ve Vergi Artırımına Yönelik Düzenlemeleri ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Stok-Sabit Kıymet-Kasa-Ortaklar Cari) düzenlemelerinin kısa özetini paylaşmıştık. Bu sirkülerimizde ise aşağıdaki başlıklardan oluşan kamu alacaklarının tahsilinde yeniden yapılandırma düzenlemelerinin kısa özetini paylaşacağız.

a. Maliye, gümrük, belediye gibi kurumların tahsili gecikmiş, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan ya da yargı/uzlaşma safhasında bulunan vergi aslı, ceza, faiz, zam gibi alacaklarının bir kısmı silinmek ve/veya vadelendirilmek suretiyle yapılandırılmaktadır,

b. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tahsili gecikmiş prim aslı, ceza, faiz, zam gibi alacaklarının bir kısmı silinmek ve/veya vadelendirilmek suretiyle yapılandırılmaktadır,

c. Diğer başka bazı kurumların tahsili gecikmiş ücret, katı atık, ceza, faiz, zam gibi alacaklarının bir kısmı silinmek ve/veya vadelendirilmek suretiyle yapılandırılmaktadır,

d.Odaların ve borsaların ve diğer bazı kurumların tahsili gecikmiş aidat, faiz, zam gibi alacaklarının bir kısmı silinmek ve/veya vadelendirilmek suretiyle yapılandırılmaktadır,

e. Gecikmiş araç muayeneleri için alınan fazla ücretlere ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

1) Kesinleşmiş, İnceleme, Tarhiyat, Uzlaşma ve Yargı Safhasındaki Borçların Yapılandırılarak Peşin ya da Taksitle Ödenmesine Yönelik Düzenlemeler

Bu Kanunla; Maliye, Gümrük, Belediye, İl Özel İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının, 12 Mart 2023 tarihi itibariyle kesinleşmiş, inceleme veya araştırma safhasında olan ya da alacaklı İdare ile borçlular arasında ihtilaflı olan borçların (kamu alacaklarının) yapılandırılarak borçlular tarafından peşin ya da taksitle ödenmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca; borçların asıllarında, cezalarda, işlemiş zam ve faizlerde kısmi indirimler yapılmaktadır ve/veya ödemeler taksitlendirilmektedir. Yapılandırma düzenlemeleri çok özetle şöyledir.

1.1. 12 Mart 2023 Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş Alacaklarda Yapılandırma

Kesinleşmiş alacak ifadesi, kamu alacağına karşı borçlusu tarafından başvurulabilecek tüm olağan kanun yollarının (itiraz, dava, uzlaşma vb.) tüketilmesi ya da alacağın varlığının hukuk düzeninde çekişmeli olmaması veya çekişmeli hale gelme ihtimalinin bulunmaması anlamına gelmektedir.

1.1.1. Maliye ve Gümrük Alacaklarında Yapılandırma:

Bu Kanunla;

a. Maliye, gümrük, belediye, il özel idaresi gibi kurumların mükelleflerden tahsili gecikmiş ya da ihtilaflı vergi aslı, ceza, faiz, zam gibi alacaklarının (mükelleflerin borçlarının) bir kısmı silinmek ve/veya vadelendirilmek suretiyle yapılandırılmaktadır.

b. Kesinleşmiş borcunun 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ya da vergi beyanlarına ilişkin olması gerekmektedir. 1 Ocak 2023 tarihinden başlayan dönemlere ya da vergi beyanlarına ilişkin olanlar yapılandırma kapsamına girmemektedir.

c. Ceza, faiz, zam gibi alacaklar tamamen ya da kısmen silinerek, bunlar yerine Enflasyon Farkı (TÜİK’in belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar TEFE, 1/1/2005 tarihinden itibaren ÜFE, 1/1/2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,75 oranını ifade etmektedir) ödenmesi talep edilmektedir.

d. Yapılandırma kapsamını aşağıdaki vergiler, cezalar ve faizler oluşturmaktadır.

e. Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki;

(1) Vergi asılları ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

(2) Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük cezaları gibi),

(3) İdari para cezaları (trafik para cezaları gibi) (Kanunda belirtilen istisnalar hariç)

(4) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

f. Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı,

g. Vadesi geçmiş verginin aslında indirim yapılmamaktadır. İşlemiş faizler/zamlar ile asla bağlı olarak kesilen vergi cezalar yerine normal vadesinden 12 Mart 2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak enflasyon farkı talep edilmektedir. Yani yapılandırmada Vergi aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

h. Bir vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının yarısı ile zamları silinmektedir. Yapılandırmada Cezanın yarısı + Enflasyon farkı ödenecektir.

i. Yapılandırmada idari para cezasının aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

j.Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergisinin aslının tamamı ile enflasyon farkı ödenecektir.

k.Yukarıdakiler dışındaki kamu alacaklarında Kamu alacağının aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

1.1.2. Belediye (İl Özel İdaresi dahil) Alacaklarında Yapılandırma:

a. Yeniden yapılandırılan Belediye alacakları 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan dönemleri kapsamaktadır.

b. Yapılandırma kapsamını aşağıdaki vergiler (harçlar, resimler dahil), cezalar ve faizler oluşturmaktadır.

(1)  Vergi (emlak vergisi gibi) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2023 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç))

(2) Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi kapsamındaki ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

(3) Su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

(4) Su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

c. Vadesi geçmiş verginin aslında indirim yapılmamaktadır. İşlemiş faizler/zamlar ile asla bağlı olarak kesilen vergi cezalar yerine normal vadesinden 12 Mart 2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak enflasyon farkı talep edilmektedir. Yani yapılandırmada Vergi aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

d. Bir vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının yarısı ile zamları silinmektedir. Yapılandırmada Cezanın yarısı + Enflasyon farkı ödenecektir.

e. Yapılandırmada su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarının aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

f. Yapılandırmada idari para cezasının aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

g. Yukarıdakiler dışındaki belediye alacaklarında Kamu alacağının aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

1.1.3. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alacaklarında Yapılandırma:

a. 2022/ Aralık sonuna kadar olan dönemleri kapsayan SGK alacakları yapılandırma kapsamaktadır.

b. Yapılandırma kapsamını aşağıdaki primler, cezalar ve faizler oluşturmaktadır.

(1) 5510 sayılı Kanunun 4/(a), (b) ve (c) kapsamındaki sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

(2) İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

(3) Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

(4) İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,

(5) Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklar.

c. Vadesi geçmiş primlerin aslında indirim yapılmamaktadır. İşlemiş faizler/zamlar ile asla bağlı olarak kesilen cezalar yerine normal vadesinden 12 Mart 2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak enflasyon farkı talep edilmektedir. Yani yapılandırmada Prim aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

d. Yapılandırmada idari para cezasının aslı + Enflasyon farkı ödenecektir.

e.Yapılandırmada aslı daha ödenmiş fer’i alacağın (zam, faiz vb.) %40’ı ödenecektir.

1.2. 12 Mart 2023  Tarihi İtibariyle İnceleme, Tarhiyat, Uzlaşma ve İhtilaf Safhasında Bulunan Yani Kesinleşmemiş Alacaklarda Yapılandırma:

a. 12 Mart 2023 tarihi itibariyle; Henüz inceleme, dava açma, yargı, tarhiyat, uzlaşma, ek tarhiyat, takdir ve benzeri safhalarda bulunan yani henüz kesinleşmemiş vergiler, cezalar, faizler, zamlar gibi alacaklar da yapılandırma kapsamındadır.

b. İnceleme, taktir, uzlaşma ve yargı safhaları tamamlanarak kesinleşmiş vergilerin asıllarında genel olarak bir indirim yapılmaz iken, bu safhaların herhangi birisinde bulunan vergilerin asıllarında da bir indirim yapıldığı görülmektedir.

c. 12 Mart 2023 tarihi itibariyle henüz kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi, ceza, faiz, zam gibi alacaklarda; ihtilafın bulunduğu safhaya/duruma göre vergi asıllarında bir indirim yapılabilmektedir. Ceza, faiz, zam gibi alacaklar tamamen ya da kısmen silinerek, bunlar yerine Enflasyon Farkı (Kanunda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar olarak ifade edilmektedir) ödenmesi talep edilmektedir. Bu yapılandırmadan yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şartı aranmaktadır.

1.3. Maliye, Belediye ve SGK Borç Yapılandırmasında Başvuru ve Ödeme:

Yeniden yapılandırılan maliye, gümrük, belediye ve sosyal güvenlik kurumu borçları için başvuru ve ödemeler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

1.3.1. Başvuru

Yapılandırma başvurusu ilgili idareye 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacaktır.

Dava konusu alacaklarda, davadan vazgeçme dilekçelerinin de alacaklı tahsil dairesine 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi gerekmektedir. Yapılandırmadan yararlanılan borçlar için davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

1.3.2. Ödemeler

a. Ödemeler peşin veya taksitler hâlinde yapılabilecektir.

b. Yapılandırılan maliye, gümrük, il özel idareleri, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), SGK borçlarının ilk taksiti (peşin ödemelerde tamamı) 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitleri 2023/Temmuz ayından başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde azami 48 eşit taksitte ödenecektir.

c. Taksitli ödemelerde ödenecek tutar; peşin olarak ödenmesi gereken tutarlara aşağıdaki katsayıların uygulanmasıyla saptanacaktır.

Taksit sayısı Katsayı
12 taksit 1,09
18 taksit 1,135
24 taksit 1,18
36 taksit 1,27
48 taksit 1,36

 

d. Peşin yani borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde yukarıdaki katsayılar uygulanmayacak ve hesaplanan enflasyon farkının %90’ı ve idari para cezalarının %25’i silinecektir.

e. Borcun tamamının ilk iki taksit süresi içinde ödenmesi halinde yukarıdaki katsayılar uygulanmayacak ve hesaplanan enflasyon farkının %50’i ve idari para cezalarının %12,5’u silinecektir.

f. Yapılandırmanın bozulmaması için taksitli ödemelerde ilk 2 iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şarttır. Bu kurala uyulmaması yapılandırmayı bozacaktır.

g. İlk 2 taksitin zamanında ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi (eksik ödemelerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar tamamlanması koşuluyla) yapılandırmayı bozmayacaktır.

h. Peşin ödemede ise tüm ödemenin bir aylık faiziyle birlikte en geç normal vadeyi takip eden ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

i. Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, 12.3.2023 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır.

j. Daha önce tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

k. Bu Kanunun 2nci maddesi (Kesinleşmiş Alacaklar) kapsamında yapılandırılan borçların, borç durumunu gösterir belgede (Borcu Yoktur Belgesi) yer almaması için bu borçların en az %10’unun ödenmiş olması şarttır.

2) Odalara ve Borsalara Borçlarında Yapılandırma:

2.1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerinin odalara ve borsalara borçlarında yeniden yapılandırılan oda, borsa alacakları 31 Aralık 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) olan dönemleri kapsamaktadır.

2.1.1. Yapılandırma kapsamını aşağıdaki borçlar oluşturmaktadır.

 1. Üye aidatları,
 2. Navlun hasılatından alınacak oda payları,
 3. Borsa tescil ücreti,

2.1.2. Yapılandırmada sadece asıl borç ödenecektir. Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinecektir.

2.1.3. Yapılandırma başvurusunun 31 Mayıs 2023 gününe kadar yapılması gerekmektedir.

2.1.4. Ödemeler, ilk taksiti 2023/ Haziran ayı olmak üzere peşi sıra toplam 9 eşit taksitte ödenecektir.

2.2. Ayrıca aşağıdaki sayılan oda /borsa aidat borçları ile baro kesenekleri ile staj kredisi gibi alacaklar için de başvurunun 31 Mayıs 2023 gününe kadar yapılması ve ödemelerin, ilk taksiti 2023/ Haziran ayı olmak üzere peşi sıra toplam 6 veya 9 eşit taksitte ödenmesi halinde, yapılandırmada sadece asıl borç ödenecektir. Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinecektir.

 1. 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarında (9 taksit)
 2. 7.1. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları (9 taksit),
 3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları (6 taksit),
 4. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları (6 taksit),
 5. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları (6 taksit),
 6. 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları (6 taksit),
 7. 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları (6 taksit),
 8. Yukarıdaki kapsama girmeyen diğer odalara/borsalara ilişkin borçların yapılandırmasına yönelik olarak; Kapsam, başvuru ve ödeme detayları için Kanunun 10’uncu maddesi incelenmelidir.

3) Gecikmiş Araç Muayeneler İçin Alınan Fazla Ücretlere İlişkin Düzenleme:

12 Mart 2023  tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30/09/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine,  12 Mart 2023  tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, 12 Mart 2023  tarihinden itibaren ise  araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

4) Diğer Bazı Kurum Borçlarında Yapılandırma:

Bu Kanunla aşağıdaki kurum alacakları da yapılandırılmaktadır. Kapsam, başvuru ve ödeme detayları için Kanun incelenmelidir.

 1. İl özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kullanım bedelleri ve hasılat payları,
 2. Orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31/12/2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12.03.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları,
 3. Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı su ve kanalizasyon idareleri gibi kurumların mükelleflerden tahsili gecikmiş ya da ihtilaflı vergi harici alacaklar (su, atık su ve katı atık ücreti alacakları vb.) ceza, faiz, zam gibi alacakların bir kısmı silinmek ve/veya vadelendirilmek suretiyle yapılandırılmaktadır.

5) Tahsil ve Takibinden Vazgeçilerek Terkin Edilecek Alacaklar

a. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacaklardan, vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 1/1/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve bir amme borçlusu adına tahakkuk etmiş asli ve fer’i alacakların toplamı tüm tahsil daireleri itibarıyla 2.000 Türk lirasını aşmayanlar,

b. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 250 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 500 Türk lirasını aşmayanlar,

10) Bu Kanuna İlişkin Olarak Yayımlanmış Olan İkincil Mevzuat Düzenlemeleri

Yukarıda oldukça kısa bir özetine yer verilen 7326 sayılı Kanuna ilişkin olarak, yayımlanmış olduğu saptanan ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin bağlantılara aşağıda yer verilmiştir.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin ve diğer borçluların, başvuru yapmadan önce aşağıdaki ikincil mevzuat düzenlemelerini de incelemelerinde yarar vardır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

24.3.2023