Skip to content Skip to footer
blank16 Şubat 2024
blank2024-9
blank
blank

KDV Genel Uygulama Tebliğinde 50 No’lu Tebliğle Yapılan Önemli Değişiklikler

10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 50 Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde (KDVGUT) değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1) Sorumlu Sıfatıyla Verilen 2 No’lu KDV Beyannamesinin Verilme ve Tahakkuk Eden Verginin Ödeme Süreleri 1 No’lu Beyanname Öncesine Çekilmiştir

Hatırlanacağı üzere, 28 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’ inci gününe, ödeme tarihinin ise 23’ üncü gününe çekilmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin olarak Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

Öte yandan 10 Şubat 2024 tarihli ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken (yani 2024/Ocak dönemine ilişkin) beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, YENİ BİR BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’ inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 2024/Ocak vergilendirme dönemi dahil olmak üzere Bakanlık tarafından YENİ BİR BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR 2 nolu KDV beyannameleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödemesi ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’ inci gününe kadar yapılabilecektir.

2) Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin İndiriminin Ödenmiş Olmasına Bağlanmıştır

Hatırlanacağı üzere, 28 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen bent uyarınca, 1.1.2024 tarihinden itibaren mükelleflerin sorumlu sıfatıyla tevkif ettikleri vergileri faaliyetlerine ilişkin olarak tahsil ettikleri diğer vergilerden indirebilmeleri için beyan etmiş olmaları yeterli olmayacaktır. Bu vergileri indirebilmeleri için ödemiş olmaları gerekmektedir.

KDVGUT’nin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılmak suretiyle, 7491 sayılı Kanunla yapılan yukarıdaki düzenlemeye ilişkin olarak açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Buna göre;

2.1. Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin, ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir. Ancak, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkifatın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 No.lu KDV Beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

2.2. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilerek beyan edilen ancak kısmen ödenen KDV’nin ödendiği kısım itibarıyla indirim konusu yapılması mümkündür.

2.3. Kanuni Süresinde Beyan Edildiği Aynı Dönemde İndirim Konusu Yapılabilmesine İlişkin Örnek: (D) A.Ş. 2024/Ocak ayı içerisinde 100.000 TL karşılığında ağaç ve orman ürünleri teslim almıştır. Şirket tarafından bu alımla ilgili olarak tevkif edilen 10.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 25/2/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutar mükellef tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

2.4. Kanuni Süresinde Beyan Edildiği Dönemden Daha Sonra İndirim Konusu Yapılabilmesine İlişkin Örnek: (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Temmuz/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili vergi (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmiş ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 28/8/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından süresinden (25.08.2024) sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Ağustos/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

2.5. Kanuni Süresinden Sonra Beyan Edilen ve Ödenenlerin İndirimine İlişkin Örnek: (D) Yapı İnşaat A.Ş. 24/4/2024 tarihindeki inşaat demiri alımı nedeniyle tevkif ettiği vergiye ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesini süresinden sonra 20/6/2024 tarihinde vermiş ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 25.000 TL’sini 21/6/2024 tarihinde, kalan 100.000 TL’lik kısmını 2/7/2024 tarihinde ödemiştir. (D) Yapı İnşaat A.Ş. tarafından ödenen KDV’nin 25.000 TL’si Haziran/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde, 100.000 TL’si de Temmuz/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

2.6. Mahsuben Ödenen 2 Nolu KDV’nin İndirimi:  2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu mahsup talebinin bu şekilde yapılmış olması halinde, mahsuba konu edilen KDV tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı dönem yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilir.

2.6.1. Mahsuben Ödenen 2 Nolu KDV’nin İndirimi İlişkin Örnek 1: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (Ö) A.Ş. 5/4/2024 tarihinde 200.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri teslim almıştır. Şirket, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 20.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden KDV’nin önceki dönemlerde gerçekleşen ihracat teslimlerinden doğan KDV iade alacağından mahsubunu 23/5/2024 tarihinde talep etmiştir. Mükellefin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermiş olması halinde, mahsuba konu edilen 20.000 TL KDV mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

2.6.2. Mahsuben Ödenen 2 Nolu KDV’nin İndirimi İlişkin Örnek 2: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (G) A.Ş. 10/4/2024 tarihinde 1.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünü satmış olup alıcı tarafından 100.000 TL tevkifat uygulanmıştır. Mükellefin Nisan/2024 dönemine ilişkin indirilecek KDV tutarı ise 500.000 TL olup mükellef bu döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde toplam 120.000 TL iade beyan etmiştir.

Aynı mükellef 5/5/2024 tarihinde 2.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri satın almıştır. Mükellef, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 200.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden 200.000 TL KDV’nin 50.000 TL’sini 23/6/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından ödenen 50.000 TL Mayıs/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Ayrıca mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan iade beyanına yönelik standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeler eksiksiz ve tam olarak 5/9/2024 tarihinde vergi dairesine verilmiş ve Mayıs/2024 dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcuyla gecikme zammına mahsubu talep edilmiştir. Mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve mahsuba konu edilen 100.000 TL KDV, mükellefin Eylül/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Mükellef, geri kalan 50.000 TL KDV borcunu ise 28/10/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından nakden ödenen 50.000 TL Ekim/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

3) Kısmi KDV Tevkifat Sınırı İlgili Yıl Fatura Düzenleme Sınırı Olarak Belirlenmiştir

Değişiklikten önce, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 2.000 TL’den daha az olması halinde tevkifat uygulanmamaktaydı. Yapılan değişiklik ile bu sınır, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı (2024 yılı için 6.900 TL) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, hizmet ifası veya mal teslimi kısmi tevkifat kapsamında olsa dahi, mükellefler 1 Mart – 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönemde, KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi aşmayan işlemler için kısmi tevkifat yapmayacaklardır. Bu belirleme bir zorunluluğu içermektedir, mükellefler bu konuda bir seçim hakkına sahip değillerdir. Satıcıların da düzenleyecekleri satış faturalarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir, zira sözü geçen limitin altında kalmasına rağmen tevkifat uygulanan işlemler satıcıların KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi sırasında sorunlara neden olmaktadır.

Öte yandan Şubat ayı sonuna kadar 2.000 TL’lik had geçerli olup, KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmayan işlemler için kısmi tevkifat yapılmayacaktır. Bu tutarı aşan işlemler için ise Şubat ayı sonuna kadar kısmi tevkifat yapılmalıdır.

4) Diğer Hizmet İfalarında Tevkifat Yapma Zorunlu Alıcılara Kamu İktisadi Kuruluşları Ve İktisadi Devlet Teşekkülleri de Dahil Edilmiştir

Bilindiği üzere KDVGUT’nin I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara (bankalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri vb.) karşı ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulamak zorundadırlar.

Bu Tebliğ ile tevkifat yapma zorunluluğu kapsamındaki alıcılar arasına 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri) eklenmiştir.

5) KDV Mahsup Taleplerine İlişkin Vergi Dairelerinde Geçen Süreler İçin Gecikme Zammı Uygulanmayacaktır.

Bilindiği üzere, iade taleplerinde vergi daireleri, gerekli kontrolleri yaparak, belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin tespiti halinde, eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirmektedir. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilmektedir ve bunlara gecikme zammı uygulanmamaktadır. 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibarıyla yerine getirilmektedir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaktadır. Yapılan değişiklik ile mahsup talebine ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Böylelikle vergi dairesinin kendi iç işleyişinden kaynaklanan süreler için gecikme zammı uygulanmaması sağlanmaktadır.

6) Bazı Geçici KDV İstisnalarında Süreler 2028 Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak 31/12/2023 tarihinde biten süreler 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

6.1. Tebliğin (II/E-3.1.1.) bölümünde açıklanan; 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret, 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası,

6.2. Tebliğin “G. Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar” bölümünün;

6.2.1. (II/G-2.) alt bölümünde açıklanan; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde verilen teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası,

6.2.2. (II/G-6.) alt bölümünde açıklanan; Şehir içi ulaşım sistemleri ve bunlara ilişkin tesislerin devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnası,

6.2.3. (II/G-7.) alt bölümünde açıklanan; Taşınmazların sosyal güvenlik kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların sosyal güvenlik kurumu tarafından devir ve teslimlerine ilişkin KDV istisnası,

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

16.2.2024