Skip to content Skip to footer
blank7 Temmuz 2024
blank1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları
blank
blank

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır.

5 Temmuz 2024 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm GM Genelgesinde 2024 yılının ilk ve ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  Katsayı

(Ocak-Haziran)

Katsayı

(Temmuz-Aralık)

Memur aylığı katsayısı 0,760871 0,907796
Memuriyet taban aylığı katsayısı 11,909083 14,208727

Buna göre 2024 yılının ilk (Ocak-Haziran) ve ikinci yarısında uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları aşağıda gösterilmiştir.

1) Kıdem Tazminatı Tavanı

Gelir Vergisi Kanunu’nun kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin 25/7. maddesi aynen şöyledir “1475 ve 854 sayılı Kanun’lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)”

Kıdem tazminatı hükümleri hariç olmak üzere 4857 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Dönem Tutarı (TL)
1 Temmuz – 31 Aralık 2024  41.828,42
1 Ocak – 30 Haziran 2024  35.058,58

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama formuna internet sitemizin ana sayfasında yer almakta olan bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

2) İhbar Tazminatı Süreleri

4857 sayılı İş Kanunun “Süreli fesih” başlıklı 17. maddesi uyarınca, bildirim şartına uymayan taraf (işveren ya da işçi), aşağıda yer almakta olan bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Hizmet Süreleri Bildirim Süresi Ödenecek İhbar Tazminatı Tutarı
(Hafta) (Gün)
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 14 14 günlük ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 28 28 günlük ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 42 42 günlük ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 56 56 günlük ücret

3) Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Büromuzun 2009/08 no’lu sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklanmış olduğu üzere, Gelir Vergisi Kanunun 24. maddesi uyarınca, özel sektör işverenleri tarafından çalışanlarına, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve yönetim kurulu üyelerine verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna bulunmaktadır. Bu miktarı aşan kısım ise net ücret sayılarak brüte iblağ edilmek suretiyle ücret olarak vergiye tabi tutulmak zorundadır.

Yurtiçi harcırah tutarları, 31.12.2023 günlü 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) Cetvelinde yeniden belirlenmiştir.

Yurtdışı harcırah tutarları en son 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı CBK ile belirlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harcırah tutarları 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı CBK ile belirlenmiştir.

Öte yandan, memur maaş katsayılarındaki değişikliğe paralel olarak, özel sektör işverenleri tarafından gelir vergisinden istisna olarak ödenebilecek harcırah tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ücret seviyeleri değişikliğe uğramış bulunmaktadır.

Tüm bu açıklamalarına göre hazırlanmış olan 2024 yılında ödenebilecek harcırah tutarlarının hesaplanabileceği forma internet sitemizdeki bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

4) Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun çocuk zammının gelir vergisinden istisna olduğuna ilişkin 25/4. maddesi aynen şöyledir “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.)”

Bu hüküm dâhilinde, özel sektör işverenlerinin 2024 yılının ilk ve ikinci yarısında çalışanlarına ödeyebilecekleri gelir vergisinden istisna çocuk yardımlarının azami aylık tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Yaş Grubu Ocak-Haziran

Tutarı (TL)

Temmuz-Aralık Tutarı (TL)
6 yaş üzeri çocuklar için 190,22 226,95
0-6 yaş grubundaki çocuklar için 380,44 453,90

Çocuk zammının en fazla 2 çocuğa verilebileceği şeklindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202.maddesindeki düzenleme 25.02.2011 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan, gelir vergisi istisnası 25.02.2011 tarihinden itibaren çocuk sayısında bir sınırlama olmaksızın geçerlidir.

4) Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Büromuzun 2009/08 no’lu sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklanmış olduğu üzere, Gelir Vergisi Kanunun 24. maddesi uyarınca, özel sektör işverenleri tarafından çalışanlarına, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve yönetim kurulu üyelerine verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna bulunmaktadır. Bu miktarı aşan kısım ise net ücret sayılarak brüte iblağ edilmek suretiyle ücret olarak vergiye tabi tutulmak zorundadır.

Yurtiçi harcırah tutarları, 31.12.2022 günlü Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) Cetvelinde yeniden belirlenmiştir.

Yurtdışı harcırah tutarları en son 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı CBK ile belirlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harcırah tutarları 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı CBK ile belirlenmiştir.

Öte yandan, memur maaş katsayılarındaki değişikliğe paralel olarak, özel sektör işverenleri tarafından gelir vergisinden istisna olarak ödenebilecek harcırah tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ücret seviyeleri değişikliğe uğramış bulunmaktadır.

Tüm bu açıklamalarına göre hazırlanmış olan 2023 yılında ödenebilecek harcırah tutarlarının hesaplanabileceği forma internet sitemizdeki bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı info@narcon.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

NARCON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

www.narcon.com.tr

7.7.2024