Skip to content Skip to footer
blank27 Eylül 2021
blank2021-56
blank
blank

SGK Elektronik (e-) Tebligat Uygulamasına Geçmektedir

Özet

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 24.9.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile; elektronik (e-) tebligat uygulamasına geçmektedir. İşverenlerin e-Tebligat adresi almak için 2021 yılı 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında SGK’ya başvuru yapmaları gerekmektedir.

1) Zorunlu Olarak veya İsteğe Bağlı e- Tebligat Yapılacak İşverenler

a) Zorunlu olarak e- Tebligat kapsamına giren işverenler

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(c) maddelerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran özel sektör ve kamu işverenleri e-tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

b) İsteğe bağlı olarak e- Tebligat kapsamına girenler

Zorunlu olarak e- Tebligat kapsamına girmeyen muhataplar [4/1-(b) sigortalıları gibi] isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir.

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

2) e- Tebligat Adresi Edinme ve Bildirim Yükümlülüğü

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde (1 Ekim – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında) başvuru yapmakla yükümlüdürler.

1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdürler.

3) Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Evraklar

Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

4) Elektronik Tebligatın Muhatabına İletilmesi

Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

5) Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

  1. a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.
  2. b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.
  3. c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

6) Muhatabın Sorumluluğu

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

  1. a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
  2. b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
  3. c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,

yükümlüdür.

Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı oner@onerymm.com.tr‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

www.onerymm.com.tr

27-09-2022